باشگاه مردان مبارز با اهداف پرورش روح و روان،ایجاد زمینه برای شخصیت ،استقامت وتقویت روحیه،افزایش قدرت،تصمیم گیری سریع،رشد وپرورش قوه توجه و دقت ،حفظ سلامت فرد و جامغه،جذب جوانان و گرایش به فضاهای سالم فرهنگی ورزشی،اشاعه روحیه جوانمردی،اراده قوی وعدالت جویی در اوج آمادگی کامل در دفاع از آرمانهای دین مبین اسلام و مقابله باتهاجمات فرهنگی در جهت یاری نیرو های انقلابی مشروع به پرورش فکری و جسمی وروحیه ورزشکاران تلاش می نماید .