نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند. 

عید نوروز بر همه ورزش کاران و ورزش دوستان بخصوص رزمی کاران مبارک باد .