مردان مبارز نماینده رسمی کیوکوشین تزوکا در خراسان جنوبی