جلسه هیات کاراته شهرستان قاین با حضور آقای طیب رئیس هیات کاراته شهرستان امروز۳/۳/۸۹

در محل دانشکده فنی قاین برگزار شد.طبق مصوبات این جلسه ...

آقای صالح طیب به عنوان رئیس کمیته انظباطی 

آقای محمد علی غیاثی نیا به عنوان نائب رئیس هیات  

آقای محمد فرهمند به عنوان دبیر هیات 

آقای سیدشاهرخ حسینی به عنوان مسول کمیته داوران  

آقای جواد خسروی به عنوان عضو کمیته داوران

آقای جواد پوررضایی به عنوان مسول کمیته آموزش 

 آقای مهدی محمدی به عنوان عضو کمیته آموزش

آقای سید علی ترحمی به عنوان مسول کمیته مربیان  

آقای یاسر علمی به عنوان عضو کمیته مربیان 

آقای ایمان رضاپوریان به عنوان عضو کمیته مربیان 

آقای مصطفی کارگر به عنوان عضو کمیته مربیان

آقای حمید خلیلی فر به عنوان مسول روابط عمومی 

 آقای محمد محمد علیزاده به عنوان عضو روابط عمومی 

سرکار خانم حسین پور به عنوان مسول کمیته آموزش بانوان  

سرکار خانم حسین نژاد به عنوان عضو کمیته آموزش بانوان 

سرکار خانم بنایی به عنوان عضو کمیته آموزش بانوان 

آقای امیر مهدی پور به عنوان دبیر کمیته انظباطی 

آقای علیرضا پورصادقی به عنوان عضوکمیته انظباطی  

سرکار خانم براتی  به عنوان عضو کمیته انظباطی 

سرکار خانم احراری به عنوان عضو کمیته انظباطی  

معرفی شدند.