بعد از تمرین  مدرسه عالی حرفه ای کیوکوشین کاراته مردان مبارز 

1395/08/12