ستیز من تنها با تاریکیست..برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم چراغ می افروزم..